ETIČKI KODEKS

Na osnovu čl. 9. Statuta Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac, Skupština Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac na sednici održanoj 15. juna 2018. godine, usvojila je

INTERNI AKT O ANTIKORUPCIJSKOJ POLITICI

za volontere i zaposlene u Organizaciji za razvoj i demokratiju Bujanovac

Zaposleni i volonteri u Organizaciji za razvoj i demokratiju Bujanovac su obavezni: – da poštuju, primenjuju u svim aktivnostima i promovišu Ciljeve Udruženja i to: unapređivanje zaštite ljudskih prava, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju izgradnje gradjanskog drustva, organizovanje aktivnosti vezanih za socijalna ljudska prava, organizovanje aktivnosti vezanih za poljoprivredu, organizovanje aktivnosti vezanih za unapredjenje znanja iz oblasti saobracaja, telekomunikacija, poljoprivrede, ekologije, zdravlja, organizovanje aktivnosti vezanih za turizam, briga o omladinskoj politici i pravima dece i omladine, briga o izbeglicama, interno raseljenim licima i migrantskoj populaciji, briga o starim ljudima, briga o osoba sa invaliditetom, aktivnosti vezane za zaposljavanje, čuvanja i zaštite životne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, prava žena, pravo na zdravlje, radno pravo gradjana i gradjanki, prava LGBT, prava nacionalnih manjina, prava na medjuversku razlicitost, prava dijaspore kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima – da šire znanje o ljudskim pravima i o značaju izgradnje građanskog društva – da doprinose ostvarenju misije Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac; – da doprinose jačanju ugleda i informisanju o aktivnostima i akcijama Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac

– da zastupaju ugrožena lica i štite integritet i ljudsko dostojanstvo svih lica kojima Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac pruža bilo kakvu pomoć i da čuvaju kao najstrožu tajnu sve podatke o njima do kojih dođu u toku akcija i aktivnosti. – da doprinose usavršavanju i primeni najviših standarda u aktivnostima i akcijama Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac; – da se neprekidno lično usavršavaju i stiču nova znanja neophodna za obavljanje konkretnih poslova i zadataka u mandatu Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac;
– da unapređuju rad Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac i posebno način obavljanja poslova za koje su neposredno zaduženi;
– da poštuju nadležnosti i ovlašćenja organa i pojedinaca utvrđene Statutom i drugim propisima i da se bave poslovima i zadacima koji im budu dodeljeni u skladu sa tim nadležnostima i ovlašćenjima; – da doprinose razvoju solidarnosti među ljudima i dobrovoljnosti kao principa rada u Organizaciji za razvoj i demokratiju Bujanovac; – da razvijaju prijateljske odnose među članovima i volonterima Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac; – da uvažavaju mišljenja drugih i razvijaju visok stepen tolerancije u komunikaciji među članovima Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac, sa korisnicima usluga Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac i javnošću; – da se upoznaju sa pravilima koja važe i da ih dosledno i u potpunosti primenjuju i poštuju u svim aktivnostima i akcijama u kojima učestvuju; – da poštuju ljudska prava svakog pojedinca i svih društvenih grupa, bez bilo kakve diskriminacije po bilo kom osnovu i da se zalažu za njihovo opšte poštovanje ;
– da štite i pravilno koriste imovinu Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac koja im je poverena za obavljanje zadataka, da poštuju propise o nabavkama i drugim načinima sticanja imovine; – da ne vrše povrede zakona i drugih propisa, međunarodnih i unutrašnjih; – da ne zloupotrebljavaju u bilo kom vidu članstvo u Organizaciji za razvoj i demokratiju Bujanovac za ličnu korist ili za sticanje imovinske ili bilo koje druge koristi ili prednosti; – da ne primenjuju bilo koji oblik diskriminacije pri zapošljavanju ili drugim oblicima angažovanja lica u Organizaciji za razvoj i demokratiju Bujanovac i da ne favorizuju pojedince u tom pogledu, na osnovu bliskih rođačkih, prijateljskih i drugih sličnih odnosa; – da ne zaključuju bilo kakve poslove sa ugroženim licima, bilo da su korisnici pomoći Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac ili nisu; – da se ne angažuju na bilo koji način u obavljanju poslova koji nisu u skladu sa zakonom; – da ne nose oružje ili eksplozivna sredstva bilo koje vrste za vreme angažovanja u aktivnostima ili akcijama Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac; – da ne prihvataju bilo kakvo javno istupanje u ime Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac, bez ovlašćenja nadležnih organa; – da sve sporove sa Organizacijom za razvoj i demokratiju Bujanovac ili pojedincima u Organizaciji za razvoj i demokratiju Bujanovac rešavaju u okviru Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac i da ne iznose ili komentarišu te sporove u javnosti; – da ne primaju bilo kakve poklone ili usluge za zadatke obavljene u okviru Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac, osim simboličnih: olovka, rokovnik, kalendar i sl;
– da ne omogućavaju bilo kom trećem licu ostvarivanje materijalne ili druge lične koristi protivno Statutu i interesima Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac. – da se upoznaju sa sadržajem INTERNOG AKTA O ANTIKORUPCIJSKOJ POLITICI u celini i prihvate svaku odgovornost u skladu sa Statutom i drugim propisima Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac u slučaju povrede INTERNOG AKTA O ANTIKORUPCIJSKOJ POLITICI Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac.

P r e d s e d n i k
Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac
Jelena Urošević