O NAMA

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac je osnovana 2003. godine kada je grupa aktivista nekoliko nevladinih organizacija iz regiona smatrala da je potrebno osnovati nevladinu organizaciju na čiji rad neće uticati političke stranke i / ili pritisak javnog mnjenja.

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac projekte je implementovala najpre na teritoriji opština Bujanovac, Preševo i Medveđa, koje karakterišu skorašnji ratni sukobi između albanskog stanovništva i srpskih snaga bezbednosti, a zatim i na teritoriji Pčinjskog i Jablaničkog okruga. Nakon izbijanja sukoba 2000.i 2001. godine u ove tri opštine, dolaskom međunarodne zajednice, dolazi do ekspanzije registrovanja NVO organizacija.

Primera radi, do 2000. godine u opštini Bujanovac postojale su tri registrovane nevladine organizacije (u ovaj broj nisu ubrojena udruženja koja su se u to vreme nalazila na opštinskim i/ili republičkim budžetima tipa “udruženje boraca”, “udruženje penzionera” i sl.). Međutim, većina organizacija predstavlјala je “porodične manufakture” ili su bile veoma slabih kapaciteta, sa nepostojanjem plana za razvoj. ORD Bujanovac je u periodu od 17 godina sproveo preko 115 projekata i aktivno učestvovao u svim procesima u regionu.

Misija i cilјevi ORD Bujanovac:

Doprinos razvoju civilnog društva kroz informisanje i obrazovanje građana o institucijama demokratije, kroz podršku grupama, organizacijama i udruženjima građana i pojedincima koji deluju na širenju ideje i izgradnji civilnog društva; promocija i zaštita lјudskih prava, širenje kulture mira, tolerancije, dijaloga, dogovora, saradnje, nenasilnog rešavanja sukoba; promocija multikulturalnosti i zajedničkog života kroz zajedničke aktivnosti predstavnika različitih etničkih grupa; edukacija na polјu kulture, umetnosti i u raznim specijalizovanim oblastima kroz raznovrsne aktivnosti, razvijanje tolerancije i dijaloga različitih entiteta na nivou lokalnih zajednica; zaštita i promocija prava etničkih grupa i nacionalnih manjina; zaštita prava izbeglih i raselјenih lica; podsticanje međuetničkog i međukonfesionalnog dijaloga; edukacija modernog, građanski orijentisanog pojedinca sposobnog da se bavi manjinskim i multikulturalnim pitanjima; unapređenje prava i zaštita žena; unapređenje prava i zaštita osoba sa invaliditetom.